Provozní řád ubytovacího zařízení

Ubytovací řád

I. Úvodní ustanovení

 

Ubytovací zařízení je určeno pro přechodné ubytování.

Úroveň ubytování vytváří prostředí vedoucí ke spokojenosti ubytovaných, kteří jsou povinni dodržovat níže uvedené zásady:

Ubytovaný je povinen nenarušovat klid ostatních ubytovaných a používat rozhlasové přijímače, magnetofony, televize a ostatní zařízení s nutnou ohleduplností ke spolubydlícím a ostatním ubytovaným v chatové oblasti.

Ubytovaný je povinen udržovat pořádek .

 Ubytovaný odpovídá za škody jím a jeho spolubydlícími vzniklé a v plném rozsahu je hradí.

II. Práva ubytovaných

Ubytovaní jsou oprávněni používat:

prostory, které jim byly k ubytování vyhrazeny

služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno – dodávka tepla, teplé a studené vody, odvodu odpadních vod, elektřiny, příjem televizního signálu, atd…..

III. Povinnosti ubytovaných

 

Všichni ubytovaní jsou povinni šetřit vodou a elektrickým proudem.

Případné závady je třeba okamžitě hlásit ubytovateli.

Ubytovaný nesmí nikomu půjčit klíč od chaty.

Při ukončení ubytování ubytovaný musí opustit a vyklidit pokoj a odevzdá ubytovateli klíče

Ubytovaný je povinen dodržovat zákaz kouření v prostorách uvnitř chaty.

Ubytovaný je povinen dodržovat tento ubytovací řád.

V případě ukončení pobytu je ubytovaný povinen opustit pokoj do 9 hod

V případě nástupu je pokoj k dispozici od 13:30 hod

V. Úhrada ceny

Za ubytování a služby s ubytováním spojené je ubytovaný povinen uhradit cenu za ubytování, kterou stanovuje aktuální ceník. S její výší bude ubytovaný seznámen při zahájení ubytování.S ohledem na inflační vlivy, zvýšení cen za dodávku energií a poskytované služby má ubytovatel právo upravit výši ceny za ubytování. O zvýšení ceny za ubytování bude ubytovaný informován vždy nejméně jeden měsíc před úpravou ceny.

VI. Závěrečná ustanovení

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.